Добро дошли на веб презентацију DOM ZDRAVLJA KRUŠEVAC   Click to listen highlighted text! Добро дошли на веб презентацију DOM ZDRAVLJA KRUŠEVAC

Дом здравља акредитован на седам година

Са великим задовољством обавештавамо све наше кориснике и сараднике да је Агенција за акредитацију здравствених установа Србије проценила да квалитет здравствене заштите коју пружамо одговара високим стандардима, те да је Дом здравља у новом акредитацијском циклусу поново добио сертификат о акредитацији на седам година, за период од 27.децембра 2023. године до 27.децембра 2030. године. Захваљујемо се свим тимовима, колегама и сарадницима на подршци, честитамо свим запосленима на овом резултату великог труда који је уложен и настављамо са даљим активностима на унапређењу квалитета рада у циљу очувања здравља!

Стандарди подразумевају оптималне стандарде квалитета и безбедности и усмерени су на унапређење квалитета пружања здравствене заштите. Сам поступак унапређења стандарда је константан и захтева максимално ангажовање задужених тимова за сваку од доле наведених области као и свих осталих запослених.

У процесу акредитације тимови су  урадили ревизију предходних и написали нове процедуре у укупном броју од 522 процедуре.

На крају самог реакредитацијског процеса у спољашње оцењивање дошле су нам колеге из других здравствених установа – едуковани спољашњи оцењивачи Агенције: Вођа тима –  др спец. Весна Малићанин (Директор Дома здравља Врњачка Бања) и чланови тима – др спец. Милена Пешић (Дом здравља Алексинац), ВМЦ Александра Стоилковић ( Дома здравља Алексинац).

Спољашње оцењивање се реализовало у здравственој установи, у трајању од три дана (Дани акредитације од 04. до 06. децембра 2023. прегледом примљене документације, разговором са органима управљања здравствене установе и запосленима који су учествовали у поступку самооцењивања, обиласком, прегледом просторних капацитета и опремљености зграде медицинском опремом, разговором са пацијентима и запосленима, разговор са фокус групом  – партнерима из локалне заједнице и завршним састанкомна коме се органи управљања и запослени информишу о обављеној акредитацијској посети.

У процес акредитације укључили смо се још у периоду пилотирања стандарда за акредитацију у систему здравствене заштите у Републици Србији. Први пут смо се акредитовали за период 2013. до 2016. године, након чега смо се реакредитовали за период 2016. до 2023. године а сада смо сертификовани за период од 2023. до 2030. године (максимално на седам година).

У акредитацији су се оцењивале одређене области здравствене заштите:

Клиничке области

 • здравствена заштита одраслог становништва
 • здравствена заштита деце и школске деце
 • здравствена заштита жена
 • стоматолошка здравствена заштита
 • поливалентна патронажа

Клиничка подршка:

 • радиолошка дијагностика
 • лабораторијска дијагностика

Неклинички стандарди:

 • управљање информацијама
 • руковођење
 • људски ресурси
 • управљање
 • животна средина

У Завршном извештају о акредитацији спољашњи оцењивачи су истакли да је Дом здравља „Крушевац“ добро организована, опремљена, модерна здравствена утанова примарног нивоа здравствене заштити. Извештај садржи детаљан преглед самооцењивања и оцењивања критеријума за сваку област, као и корисне напомене у смислу постигнутих достигнућа и препорука за унапређење. 

Примарни циљ укаучивања Дома здравља у процес акредитације, почев од 2013. године,  јесте тежња ка сталном унапређењу квалитета рада и безбедности пацијената и оптимализација ефикасности у раду, а што је у складу са дефинисаном мисијом, визијом и Стратешким планом Дома здравља.

Акредитацију схватамо као континуирани процес усмерен ка досезању вишег нивоа ефикасности у раду и унапређењу нивоа и доступности здравствених услуга које пружамо нашим корисницима.

Сарадњу са Агенцијом за акредитацију здравствених установа Србије, добијене смернице за активности на унапређењу квалитета рада и безбедности пацијента, као и стручну подршку у току тог процеса сматрамо врло значајном за реализацију ових циљева.

Као једна од највећих установа на примарном нивоу здравствене заштите у Републици Србији, имамо велику одговорност да и даље унапређујемо пружање здравствене заштите пацијентима из визуре квалитета и безбедности. Процес Акредитације нам кроз мерљиве и дефинисане критеријуме жељених стандарда омогућује да на изазове одговоримо на најбољи могући начин и постигнемо крајњи циљ свих наших активности – а то је унапређење здравља грађана Крушевца.

Акредитација је процес и није завршена самим чином добијања сертификата. Нас и након добијања сертификата на седам година очекују редовне посете спољашњих оцењивача Агенције. Акредитација обезбеђује оквир који омугућује да се дефинишу и имплементирају потребне промене и направе приоритети за континуирано унапређивање здравствене заштите откривањем сопствених предности и могућности напретка. Добијање сертификата на седам година обавезујеустанову на даље чињење у смеру квалитетног и безбедног пружања услуга.

Координатор за акредитацију
Јелена Ивковић

Click to listen highlighted text!